Algemene voorwaarden

UITGANGSPUNTEN PLAATSING ZONNEPANELEN

Dakbelasting:
Door het plaatsen van de zonnepanelen is er een bijkomende belasting op de daken. De eindverantwoordelijkheid voor de algehele stabiliteit van de gebouwen na plaatsing van de zonnepanelen, berust bij de opdrachtgever.

We gaan er van uit dat tegen het moment van plaatsing de huidige dakconstructie geen (al dan niet verborgen) gebreken vertoont en stevig genoeg is om de panelen te dragen. Daarnaast gaan we er van uit dat de huidige dakbedekking bestand is tegen de plaatsingsactiviteiten. Indien de huidige dakconstructie / de huidige dakbedekking niet meer voldoet kan een aparte prijsofferte gemaakt worden voor de vereiste herstelwerken of aanpassingswerken.

Panelen:
Kleurverschillen kunnen optreden. Dit is een normaal gevolg van de toegepaste productieprocessen en kan geen aanleiding zijn tot garantieclaims.

Beschikbaarheid van de aangeboden producten:
Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat een op onze offertes vermeld specifiek product of type niet meer beschikbaar is. Indien dit het geval blijkt te zijn zal in overleg met de klant een passend alternatief gezocht worden. Het niet beschikbaar zijn van een specifiek product kan daarom geen aanleiding zijn om van de aankoop af te zien.

Plaats van de omvormer:
De omvormers worden uit de zon en uit de regen geplaatst op een locatie gekozen in overleg met de opdrachtgever. De afstand tussen zonnepanelen en omvormers wordt hierbij tot een minimum beperkt.

Garanties:
De omvormers worden geleverd met een standaard garantietermijn. Deze kan eventueel door de klant verlengd worden indien de fabrikant deze optie aanbied. Ensys werkt met productgarantie exclusief voorrijkosten of werkuren. Voor elke interventie wordt een uurloon van 45 euro gerekend en voorrijkosten van 40ct/km excl. BTW. Deze kosten worden steeds vooraf met de klant besproken.

Aansluiting AC:
De aansluiting van de AC-kabels op de bestaande zekeringkasten wordt door Ensys verzorgd. De opdrachtgever heeft een vrije zekering ter beschikking waarop de installatie aangesloten kan worden. De huidige elektrische installatie van de opdrachtgever dient wettelijk in orde te zijn en gelijkmatig verdeeld naar belasting. Het in orde maken van de bestaande installatie, indien dit zou nodig zijn, maakt geen deel uit van de offerte en wordt apart verrekend.

Netonderzoek:
Voor een installatie van deze grootte is geen netonderzoek vereist.

Opslag van materialen en verzekering:
Voor de opslag van de materialen tussen moment van levering en montage is een voldoende grote, vlakke, toegankelijke, droge en afsluitbare plaats door de klant te voorzien. Tijdens deze opslag is de opdrachtgever verantwoordelijk voor eventuele beschadiging en diefstal. Praktische uitwerking nader te bespreken.

Overige uitgangspunten

Levering is inclusief transport.
Wanneer vereist, staat de opdrachtgever in voor het aanvragen van de bouwvergunning. Start van de werkzaamheden na bevestiging ontvangst bouwvergunning (indien van toepassing).
Vertragingen in de leveringen en het voorstellen van een gelijkwaardig alternatief voor de in onze offertes voorgestelde materialen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of het verbreken van de overeenkomst.
Tijdens de plaatsing/installatie dienen de locaties toegankelijk en de daken goed bereikbaar te zijn zonder bijkomende machines (toegankelijk via ladders, zonder gebruik van hoogwerker).
Kosteloze gebruikmaking van elektrische aansluiting 230/400V (voldoende vermogen) tijdens installatiewerkzaamheden.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENSYS
Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
De contractuele relatie tussen Ensys en de klant wordt beheerst door deze algemene voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, zelfs al zijn deze van een latere datum. Het plaatsen van een bestelling of het aanvragen van een offerte door de klant maakt deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk voor zover vastgelegd in een schriftelijke bevestiging van Ensys en ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.

Artikel 2: Ontstaan overeenkomst
De aanvaarding door de klant van een offerte leidt slechts tot het ontstaan van een voor Ensys bindende overeenkomst, nadat Ensys dit schriftelijk aan de klant heeft bevestigd en (i) na afloop van de bedenkperiode van zeven werkdagen (m.i.v. zaterdag) volgend op de datum van de bestelling indien en voor zover de overeenkomst werd afgesloten met een consument buiten het kantoor van de onderneming, en (ii) nadat betaling van de in artikel 6 van deze algemene voorwaarden bedoelde tussentijdse factuur of facturen volledig van de klant werd ontvangen. Bij gebreke aan tijdige betaling van de tussentijdse facturen vervalt elke verplichting van Ensys.

Artikel 3: Prijzen en prijswijzigingen
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle opgegeven prijzen exclusief kosten voor vervoer. Indien tussen het ontstaan van een voor Ensys bindende overeenkomst en de levering of plaatsing een termijn van 3 maanden of meer ligt, kunnen de prijzen zoals opgenomen in deze overeenkomst door Ensys aangepast worden naar evenredigheid met de stijging van de marktprijzen van de lonen en materialen sedert de datum van de initiële overeenkomst.

Artikel 4: Termijnen van levering of plaatsing, wijzigingen aan de bestelling en duur van plaatsing
Elke aanduiding van termijnen door Ensys heeft een louter indicatieve waarde en is afhankelijk van de stipte betaling door de klant van de vervallen facturen. Ofschoon Ensys alle redelijke inspanningen levert om de aangeduide termijnen na te leven, zal geen enkele vertraging in de levering, plaatsing of de duur daarvan, tot schadevergoeding aanleiding kunnen geven. De door Ensys aangeduide datum van levering en/of plaatsing is bindend voor de klant. Indien de klant minder dan vier weken voor de aangeduide datum nog wijzigingen aan de bestelling wenst aan te brengen of minder dan één week voor de aangeduide datum deze datum wenst te wijzigen, zal een toeslag van 7% op de totale prijs (incl. BTW) worden gerekend. Bij tijdig doorgeven zal Ensys binnen een redelijke termijn een nieuwe datum aanduiden.

Artikel 5: Levering en Plaatsing
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden alle goederen door ensys geleverd in de vestiging van Ensys te De Lier, is plaatsing niet inbegrepen, en gebeuren transport en plaatsing op initiatief en risico van de klant. Bijkomende, niet-bestelde of niet vooraf gesignaleerde diensten (bv. vrijmaken van de ruimte om plaatsing te kunnen uitvoeren, herstelling of versteviging van het dak…) zullen worden doorberekend. Ensys kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor de installatie in geval er door derden, niet aangesteld door Ensys, wijzigingen of veranderingen worden aangebracht of er sprake is van hulp bij montage.

Artikel 6: Facturatie
Alle facturen van ensys zijn behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding betaalbaar binnen een termijn van zeven kalenderdagen.

Behoudens anders en schriftelijk overeengekomen met de klant zal op het ogenblik van de bestelling van de goederen een eerste schijf ter hoogte van 30% van de prijs gefactureerd worden. Een tweede schijf ter hoogte van het saldo van de prijs dient door de klant betaald te worden daag na de vastgestelde datum van plaatsing. Zo de goederen niet geplaatst dienen te worden, is de klant het saldo van de prijs verschuldigd bij de levering, ongeacht of de goederen worden geleverd bij Ensys dan wel bij de klant krachtens een uitdrukkelijk schriftelijk beding in die zin.

De facturen zijn, behoudens andersluidende vermelding op de factuur, contant en aan Ensys te betalen. Zo Ensys op datum van plaatsing of levering geen volledige betaling ontving, is een forfaitaire schadevergoeding van € 250 verschuldigd door de klant, onverminderd het recht voor Ensys om de werkelijk door haar geleden hogere schade te bewijzen en te verhalen op de klant.

Voor elke vervallen factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 1% per maand verschuldigd op het openstaande factuurbedrag. Daarenboven is de klant bij wijze van schadebeding een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het gehele factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van € 75 per factuur. Enigerlei wanbetaling geeft Ensys het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst te schorsen totdat de volledige betaling ontvangen werd. Dergelijke schorsing zal elke overeengekomen uitvoeringstermijn doen vervallen en minstens verlengen met de duur van de vertraging van de betaling. Onkosten verbonden aan andere inningskosten, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en vallen ten laste van de klant.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende, schriftelijke overeenkomst, blijft Ensys eigenaar van de goederen tot de integrale betaling van de prijs door de klant. Zo de goederen enkel geleverd worden, gaat het risico over van Ensys op de klant vanaf de overeenkomstig artikel 4 gecommuniceerde eerste datum van levering. Zo de goederen geplaatst worden, gaat het risico voor de goederen en het werk over van Ensys op de klant vanaf de overeenkomstig artikel 4 gecommuniceerde eerste datum van plaatsing. Bij installatiewerken kunnen de niet-betaalde goederen zonder meer door Ensys of zijn onderaannemer teruggehaald worden, ook als die reeds bevestigd zijn op de grond, een gebouw of voertuig. De extra kosten voor demontage komen daarbij ten laste van de klant.

Artikel 8: Voorbereidende werken
Indien door de klant voorbereidende werken dienen uitgevoerd te worden voor de installatie van de goederen door Ensys, dienen deze volledig uitgevoerd te zijn voor de start van de installatiewerkzaamheden. Bij werkzaamheden op hoogte (dak & gevel), zal de klant de kosten dragen voor een goedgekeurde stelling en/of hoogtewerkers en veiligheidsvoorzieningen, behoudens andersluidende overeenkomst. Ensys behoudt zich het recht voor de werken te stoppen, indien de klant de aangereikte veiligheidsvoorzieningen weigert, waarbij de extra kosten ervoor zullen doorberekend worden, samen met de verloren werktijd en verplaatsingskosten. Indien vereist zal de klant tijdig de nodige informatie en planning doorgeven aan de veiligheidscoördinator en bevestigen dat alles volgens de regels is. Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn (waarbij het oordeel van de aangestelde van Ensys bindend is), kan Ensys weigeren de installatie uit te voeren en alle kosten van onder andere verplaatsing, werkuren, materialen (etc.) op de klant verhalen. Ensys aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken in de voorbereidende werken die te wijten zijn aan het niet vervuld zijn van de voorwaarden uit dit artikel 8.

Artikel 9: Conformiteit, gebreken en klachten
Behoudens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, die beiden door ondertekening door de klant “voor ontvangst” van de goederen gedekt worden, dienen klachten rond enig gebrek aan de goederen of met betrekking tot de plaatsing binnen de 2 maanden nadat de klant het gebrek vaststelde of redelijkerwijze had moeten vaststellen, per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan Ensys gemeld worden. Ingeval door een fout van de klant voor de herstelling van het gebrek meer dan één interventie nodig is, zullen de uren en verplaatsingskosten hiervoor aan het gebruikelijke tarief worden doorgerekend. Extra interventies worden apart gefactureerd. Ensys is in geen geval gehouden voor verborgen gebreken waarvan zij het bestaan niet kende, noch voor gebreken die niet op gedetailleerde wijze schriftelijk per aangetekende brief met ontvangstbewijs gemeld werden binnen een vervaltermijn van 2 jaar en 2 maanden na de levering of plaatsing van de betrokken goederen. De vrijwaringsplicht van Ensys m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van haar leveranciers (fabrieksgarantie, vermogensgarantie). Er kan van Ensys geen vergoeding geëist worden voor onder meer gebruiksderving van defecte goederen of de energieopbrengsten ervan, zowel elektriciteit als groene-stroom-certificaten. Voor alle installaties die werden gefactureerd door Ensys verbindt Ensys er zich toe om alle nodige ondersteuning te geven in de service na verkoop met betrekking tot de fabrieksgarantie en vermogensgarantie. Enkel in deze gevallen zijn het demonteren, opsturen en herinstalleren van de goederen in het kader van de fabrieksgarantie ten laste van Ensys. Klachten met betrekking tot de facturatie dienen door de klant, op straffe van verval, op dezelfde wijze als hierboven binnen de 2 weken na ontvangst van de factuur te geschieden. Eventuele niet-essentiële afwijkingen (zo onder meer met betrekking tot constructie, positionering en kleur) tussen de bestelling van de klant en de geleverde goederen worden niet beschouwd als een gebrek of niet-conformiteit. De klant erkent in dit verband bijvoorbeeld dat de kleur van de componenten onderling eveneens kan variëren en dat de kleur op de technische informatiebladen kan afwijken van de uiteindelijk geleverde kleur.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Alle verbintenissen van Ensys krachtens deze overeenkomst zijn middelenverbintenissen. De verbintenis van de klant tot betaling van de facturen van Ensys is een resultaatsverbintenis. De aansprakelijkheid van Ensys is beperkt tot schade veroorzaakt door haar opzet, haar grove schuld of die van haar aangestelden of lasthebbers en het niet-uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. De aansprakelijkheid beperkt zich tot herstel of vervanging van de gebrekkige goederen geleverd door Ensys. In geen geval zal Ensys gehouden zijn een bijkomende schadevergoeding of een prijsvermindering toe te kennen, tenzij de herstelling, in het redelijk oordeel van Ensys, onmogelijk of buiten verhouding blijkt te zijn. Ensys is onder geen beding gehouden worden tot indirecte of gevolgschade.

Ensys kan tot geen enkele herstelling of vervanging van gebrekkige goederen worden verplicht, noch tot enige schadevergoeding worden verplicht jegens de klant, indien de klant aanpassingen of herstellingen aan de goederen zou hebben uitgevoerd of laten uitvoeren door derden.

Artikel 11: Overmacht
Overmacht in hoofde van Ensys, haar uitvoerders of haar leveranciers, schort de verdere uitvoering van de verbintenissen van Ensys op, zolang de overmacht situatie duurt. Wordt in hoofde van Ensys evenzeer als “overmacht” beschouwd, enigerlei, zelfs schuldig, in gebreke blijven van haar uitvoerders of leveranciers.

Artikel 12: Einde overeenkomst
In geval van faillissement, collectieve schuldenregeling, schuldbemiddeling, aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie of wanbetaling door de klant, behoudt Ensys zich het recht voor de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Bij beëindiging van de overeenkomst hetzij door Ensys hetzij door de klant, is de klant de reeds opgemaakte facturen verschuldigd, naast de reeds door Ensys geleverde doch nog niet gefactureerde prestaties, goederen en/of gemaakte kosten voor opmeting, voorbereiding, bestelling van goederen en financiering en winstderving die forfaitair begroot wordt op tien procent van de betrokken bestelling. Deze blijven in ieder geval verschuldigd en zullen steeds gefactureerd worden in de mate ze niet gedekt zijn door de reeds aan de klant gefactureerde bedragen.

Artikel 13: Nietigheid beding
De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. Deze blijven onverkort van toepassing.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegdheid
Alleen België s recht is van toepassing op de contractuele relatie tussen Ensys en de klant.

Elke betwisting in verband met de uitvoering van de overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de overeenkomst is ontstaan. Alle overeenkomsten worden geacht te zijn ontstaan te Antwerpen , uitgezonderd deze gesloten met consumenten buiten het kantoor van de onderneming.

Artikel 15: ensys als handelsnaam
Ensys is een handelsnaam. Op 18 september 2014 werd Ensys als commerciële benaming gepubliceerd in de KBO. De maatschappelijke naam is Geef Mij Zon, met maatschappelijke zetel te Kapellen, Waterstraat 16, BTW-0536.745.936.