Algemene voorwaarden

UITGANGSPUNTEN PLAATSING ZONNEPANELEN

Dakbelasting:
Door het plaatsen van de zonnepanelen is er een bijkomende belasting op de daken. De eindverantwoordelijkheid voor de algehele stabiliteit van de gebouwen na plaatsing van de zonnepanelen, berust bij de opdrachtgever.

We gaan er van uit dat tegen het moment van plaatsing de huidige dakconstructie geen (al dan niet verborgen) gebreken vertoont en stevig genoeg is om de panelen te dragen. Daarnaast gaan we er van uit dat de huidige dakbedekking bestand is tegen de plaatsingsactiviteiten. Indien de huidige dakconstructie / de huidige dakbedekking niet meer voldoet kan een aparte prijsofferte gemaakt worden voor de vereiste herstelwerken of aanpassingswerken.

Panelen:
Kleurverschillen kunnen optreden. Dit is een normaal gevolg van de toegepaste productieprocessen en kan geen aanleiding zijn tot garantieclaims.

Beschikbaarheid van de aangeboden producten:
Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat een op onze offertes vermeld specifiek product of type niet meer beschikbaar is. Indien dit het geval blijkt te zijn zal in overleg met de klant een passend alternatief gezocht worden. Het niet beschikbaar zijn van een specifiek product kan daarom geen aanleiding zijn om van de aankoop af te zien.

Plaats van de omvormer:
De omvormers worden uit de zon en uit de regen geplaatst op een locatie gekozen in overleg met de opdrachtgever. De afstand tussen zonnepanelen en omvormers wordt hierbij tot een minimum beperkt.

Garanties:
De omvormers worden geleverd met een standaard garantietermijn. Deze kan eventueel door de klant verlengd worden indien de fabrikant deze optie aanbied. Ensys werkt met productgarantie exclusief voorrijkosten of werkuren. Voor elke interventie wordt een uurloon van 45 euro gerekend en voorrijkosten van 40ct/km excl. BTW. Deze kosten worden steeds vooraf met de klant besproken.

Aansluiting AC:
De aansluiting van de AC-kabels op de bestaande zekeringkasten wordt door Ensys verzorgd. De opdrachtgever heeft een vrije zekering ter beschikking waarop de installatie aangesloten kan worden. De huidige elektrische installatie van de opdrachtgever dient wettelijk in orde te zijn en gelijkmatig verdeeld naar belasting. Het in orde maken van de bestaande installatie, indien dit zou nodig zijn, maakt geen deel uit van de offerte en wordt apart verrekend.

Netonderzoek:
Voor een installatie van deze grootte is geen netonderzoek vereist.

Opslag van materialen en verzekering:
Voor de opslag van de materialen tussen moment van levering en montage is een voldoende grote, vlakke, toegankelijke, droge en afsluitbare plaats door de klant te voorzien. Tijdens deze opslag is de opdrachtgever verantwoordelijk voor eventuele beschadiging en diefstal. Praktische uitwerking nader te bespreken.

Overige uitgangspunten

Levering is inclusief transport.
Wanneer vereist, staat de opdrachtgever in voor het aanvragen van de bouwvergunning. Start van de werkzaamheden na bevestiging ontvangst bouwvergunning (indien van toepassing).
Vertragingen in de leveringen en het voorstellen van een gelijkwaardig alternatief voor de in onze offertes voorgestelde materialen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of het verbreken van de overeenkomst.
Tijdens de plaatsing/installatie dienen de locaties toegankelijk en de daken goed bereikbaar te zijn zonder bijkomende machines (toegankelijk via ladders, zonder gebruik van hoogwerker).
Kosteloze gebruikmaking van elektrische aansluiting 230/400V (voldoende vermogen) tijdens installatiewerkzaamheden.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENSYSAlgemene voorwaarden Ensys BV
Artikel 1 – Toepassingsgebied
1.1. Huidige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op offertes en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, tussen de klant en Ensys.
1.2. Van zodra de klant huidige algemene voorwaarden aanvaard heeft, zullen deze blijven gelden in de relatie tussen de klant en Ensys, ook wanneer geen nieuwe schriftelijke overeenkomst werd overgemaakt, of wanneer de toepasselijkheid van huidige algemene voorwaarden niet expliciet werd herhaald.
1.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen, verzaakt de klant aan de toepasselijkheid van zijn/haar eigen voorwaarden.
Artikel 2 – Offertes
2.1. De offertes zijn geldig gedurende [30] dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn vermeld wordt. De overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door Ensys, dan wel door (begin van) uitvoering van de overeenkomst. Indien lopende de geldigheidstermijn van de offerte de aankoopprijs van de geoffreerde goederen zou wijzigen, is Ensys dus gerechtigd een aangepaste offerte te bezorgen, of te beslissen om de door de klant getekende offerte niet te bevestigen.
2.2. Indien na bestelling zou blijken dat het specifieke product of type niet meer beschikbaar is, zal Ensys in overleg met de klant een gelijkwaardig alternatief voorstellen. Dit kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding
2.3. De klant garandeert de juistheid van de door hem verstrekte gegevens (maten, hoeveelheden, plannen, tekeningen, etc.). Indien de werkelijke situatie afwijkt van hetgeen door de klant werd meegedeeld, zal de meerprijs die hieruit voortvloeit doorgerekend worden.
Artikel 3 – Prijs
3.1. De klant zal geen rechten kunnen ontlenen aan kennelijke schrijf- of drukfouten in offertes.
3.2. Graafwerken, het plaatsen van wachtbuizen met trekkabels en het trekken van kabels in afgesloten schachten zijn nooit inbegrepen in de prijs, tenzij uitdrukkelijk voorzien in de offerte.
3.3. Ensys is gerechtigd de prijs te verhogen indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en de uitvoering van de werken de prijzen van de materialen een stijging hebben ondergaan van minimaal [15%] welke bij het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar was. De prijsstijging zal schriftelijk aan de klant kenbaar gemaakt worden. De klant zal dan het recht hebben de overeenkomst binnen 15 kalenderdagen te beëindigen per aangetekend schrijven, zonder dat dit hem recht geeft op enige schadevergoeding.
Artikel 4 – Betaling
4.1. Facturen zijn betaalbaar binnen [7] kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.2. De betaalvoorwaarden zijn als volgt :
• Bij bestelling: 40%
• Na installatie: 50%
• Na keuring: 10%
Indien de vooropgestelde uitvoeringsdatum door toedoen van de klant met meer dan 3 maanden dient uitgesteld te worden, dan zal een bijkomend voorschot (bovenop de initiële 40%) verschuldigd zijn van [25]%.
4.3. Indien de facturen op de vervaldag niet voldaan zijn, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd zijn aan 10%, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 150,- EUR. Intresten en schadebeding zullen ten aanzien van consumenten slechts verschuldigd zijn na ingebrekestelling.
4.4. In geval van niet naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Ensys het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten, ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd het recht op volledige schadeloosstelling.
Artikel 5 – Uitvoeringstermijn
5.1. De opgegeven uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief.
5.2. De uitvoeringstermijnen worden alleszins geschorst door periodes van weerverlet, wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen.
5.3. De uitvoeringstermijn is eveneens geschorst wanneer de uitvoering van de werken niet kan gestart worden of niet kan worden verdergezet ten gevolge van oorzaken die niet aan Ensys te wijten zijn (bv. werf onklaar, laattijdige levering materialen door externe leverancier, onbetaalde facturen, overmacht, etc.).
5.4. Indien na sluiting van de overeenkomst de klant wijzigingen aanbrengt aan de uit te voeren werken, kan de uitvoeringstermijn eveneens wijzigen.
5.5. Indien de termijn van de werken op vraag van of door toedoen van de klant uitgesteld dienen te worden, is Ensys gerechtigd om een eventuele meerprijs die hierdoor ontstaat aan de klant door te rekenen.
Artikel 6 – Meerwerken
6.1. Werken die niet of anders in de offerte zijn opgenomen, maar wel zijn uitgevoerd omdat ze hetzij werden gevraagd door de klant, hetzij nodig waren om een goede werking van het vooropgestelde project te bekomen maar door Ensys bij opmaak van de offerte redelijkerwijze niet voorzienbaar waren, zijn meerwerken welke door de klant integraal dienen vergoed te worden.
Artikel 7 – Opzegging
7.1. De klant is gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. In dat geval zal Ensys gerechtigd zijn op vergoeding voor de reeds uitgevoerde werken, de reeds gemaakte kosten, de prijs van de reeds bestelde goederen en materialen, evenals een schadevergoeding voor de gederfde winsten welke forfaitair op 20% van de totale aannemingssom (excl. BTW) wordt begroot. Zo nodig is Ensys evenwel gerechtigd een hogere schade te vorderen.
7.2. Indien de overeenkomst door Ensys opgezegd wordt en de klant hierdoor schade lijdt, dient de klant zijn schade aan te tonen, welke alleszins beperkt zal blijven tot maximaal 20% van de totale aannemingssom (excl. BTW).
Artikel 8 – Klachten
8.1. Klachten in verband met de uitgevoerde werkzaamheden of geleverde materialen, dienen binnen 7 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Ensys kenbaar gemaakt worden. Klachten die na deze termijn gemeld worden, worden niet aanvaard.
8.2. De voorbehoudsloze ingebruikname van de uitgevoerde werken en installaties geldt als stilzwijgende oplevering. Alleszins zal de installatie stilzwijgend opgeleverd zijn indien de klant binnen 7 kalenderdagen na melding van het einde van de werken door Ensys, geen schriftelijke opmerkingen heeft gemaakt. Dit impliceert eveneens een aanvaarding van de eventuele zichtbare gebreken.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1. De aansprakelijkheid van Ensys is, ook in geval van zware fout, beperkt tot het bedrag dat desgevallend wordt uitbetaald door haar verzekeraar. Wanneer de schade niet door enige verzekering gedekt is, dan is de aansprakelijkheid alleszins beperkt tot de waarde van de overeenkomst (excl. BTW).
9.2. Ensys zal, behoudens in geval van bedrog of opzet, niet aansprakelijk kunnen gehouden worden voor immateriële, indirecte of gevolgschade.
9.1. Ensys zal niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt tijdens de installatiewerkzaamheden of de installatie zelf die het gevolg zijn van verborgen gebreken in de dakconstructie of dakbedekking.
9.2. Ten gevolge van het productieproces kunnen kleurverschillen optreden in de zonnepanelen. Ensys kan hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor gesteld worden.
9.3. Ensys kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de stabiliteit van de monitoringstools die door de fabrikant te beschikking worden gesteld.
Artikel 10 – Verplichtingen van de klant
10.1. De klant is verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige vergunningen (bv. bouwvergunning, parkeerverbod, …). Indien de werken niet kunnen aangevat of verdergezet worden door het niet beschikbaar zijn van de nodige vergunningen, zal Ensys de schade die zij hierdoor lijdt (verplaatsing, tijd, herschikking planning, …) aan de klant kunnen aanrekenen.
10.2. De klant wordt er op gewezen dat het plaatsen van zonnepanelen een bijkomende belasting van het dak met zich mee brengt. De klant garandeert dat de dakconstructie en de dakbedekking vrij zijn van gebreken die de deugdelijke plaatsing van een zonnepaneelinstallatie zouden verhinderen. De klant staat zelf in voor het inwinnen van informatie aangaande de stabiliteit en de draagkracht van de dakconstructie en de dakbedekking.
10.3. De klant dient er voor te zorgen dat de locaties toegankelijk zijn, zonder obstakels en dat de daken goed bereikbaar zijn.
10.4. De klant zal gedurende de werken een elektrische aansluiting ter beschikking stellen met een voldoende vermogen (230/400 V).
10.5. De klant voorziet een voldoende sterk en stabiel wifi-signaal op de plaats waar de omvormer dient geplaatst te worden. Eventuele storingen ten gevolge van het uitvallen of wegvallen van het wifi-signaal kunnen Ensys niet verweten worden.
10.6. De klant garandeert dat de bestaande elektrische installatie van het pand in overeenstemming is met de geldende AREI-normering.
10.7. Bij de plaatsing van zonnepanelen dienen de dakpannen (of gelijkaardige dakbedekking) lokaal verwijderd te worden om de installatie te kunnen bevestigen aan het onderdak. Het is daarbij onvermijdelijk dat bepaalde dakpannen beschadigd zullen raken en dienen vervangen te worden. De klant voorziet daarom voldoende reserve dakpannen, afhankelijk van het type dient minstens te worden voorzien :
a. Standaard dakpan : 1 per zonnepaneel
b. Leien : 4 per zonnepaneel
c. Bourgondische tegelpannen : 6 per zonnepaneel
Voormelde aantallen zijn een minimum. Afhankelijk van de soort en de staat van de dakbedekking kunnen meer of minder pannen nodig zijn.
10.8. Wanneer de installatie voorzien is van een monitoring systeem, is de klant zelf verantwoordelijk voor de monitoring van de goede werking van het systeem.
10.9. Voor de opslag van de materialen tussen moment van levering en montage voorziet de klant een voldoende grote, vlakke, toegankelijke, droge en afsluitbare plaats. Het risico op verlies of diefstal ligt bij de klant.
Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
11.1. De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op de klant, van zodra de volledige prijs, inclusief eventuele kosten, intresten of schadevergoedingen, betaald is geworden.
Artikel 12 – Garantie
12.1. Is de klant een consument, dan is uiteraard de wettelijke garantie van toepassing van 2 jaar conform der artikelen 1649bis-1649octies oud burgerlijk wetboek.
12.2. Afhankelijk van de gekozen goederen, kan er ook een bijkomende (fabrieks)garantie van toepassing zijn. Wanneer dit het geval is, zullen de voorwaarden daarvan apart aan de klant bezorgd worden.
Artikel 13 – Overgang risico
13.1 Het risico op verlies of beschadiging van de goederen ten gevolge van derden gaat over op de klant van zodra de goederen geleverd zijn op de werf of aan de klant.
Artikel 14 – Overmacht
14.1 Indien de uitvoering van de werken of levering van de goederen door overmacht onmogelijk is, is Ensys gerechtigd om, zolang de overmachtssituatie duurt, haar verplichtingen op te schorten.
14.2 Onder overmacht dient onder meer begrepen te worden, vertraging in het uitblijven van leveringen door leveranciers, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming of wateroverlast, weersomstandigheden, files, beslissingen van overheidswege.
14.3 Indien een overmachtssituatie langer dan 3 maanden aanhoudt, zullen zowel de klant als Ensys gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er sprake kan zijn van enige schadevergoeding.
14.4 Overeengekomen uitvoeringstermijnen zullen minstens verlengd worden met de duur van de overmachtssituatie. Indien nodig zullen partijen ter goeder trouw een nieuwe uitvoeringstermijn overeen komen.
14.5 In geval van een overmachtssituatie zal Ensys steeds gerechtigd zijn de reeds uitgevoerde werken en/of geleverde goederen te factureren.
Artikel 15 – Herroepingsrecht
15.1. Wanneer het contract wordt gesloten van op afstand (in de zin van art. I.8, 15° WER) of buiten de verkoopruimten van Ensys (in de zin van art. I.8, 32° WER) dan beschikt de klant die consument is over een herroepingsrecht van 14 dagen vanaf de dag dat de overeenkomst wordt gesloten.
15.2. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door middel van het modelformulier (te vinden op : www.ensys.be/modelformulierherroepingsrecht) of door een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring af te geven waarbij de klant verklaart de overeenkomst te herroepen. De bewijslast betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht, ligt bij de klant.
15.3. De klant is steeds gerechtigd afstand te doen van het herroepingsrecht.
15.4. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zullen alle reeds betaalde bedragen terugbetaald worden via dezelfde betaalwijze als deze waarvan de klant gebruik maakte, en dit binnen 14 dagen na ontvangst van de beslissing tot herroeping.
Artikel 16 – Splitsbaarheid
16.1 Indien een bepaling van deze overeenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk nietig zou zijn, laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen zo nodig een nieuwe bepaling overeenkomen die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen. De rechtbank is gerechtigd een nietige of onafdwingbare bepaling te matigen.
Artikel 17 – Bevoegdheid en toepasselijk recht
17.1 De overeenkomsten tussen de klant en Ensys worden beheerst door het Belgisch recht.
17.2 De rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van Ensys gelegen is, zullen uitsluitend bevoegd zijn in geval van enig geschil. Ensys behoudt zich evenwel het recht voor om te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats of zetel van de klant.